Odborné vedení

Odborným vedením realizace stavby se rozumí způsob a postup provádění stavby

Projektování staveb

Zabývám se projektováním pozemních staveb všeho druhu. Nabízím zpracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně 3D modelů staveb, cenových kalkulací či podrobných položkových rozpočtů stavby.

Odborné vedení

Odborným vedením realizace stavby se rozumí způsob a postup provádění stavby, které zajistí soulad s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací.

Inženýrská a poradenská činnost

Kromě projektování pozemních staveb se zabývám také inženýrskou činností a technicko-ekonomickým poradenstvím. Vaše stavební plány tedy nejen zpracuji do komplexní projektové dokumentace, ale postarám se i o veškeré činnosti s tím spojeny.

Odborným vedením realizace stavby se rozumí způsob a postup provádění stavby, které zajistí soulad s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí, řádné uspořádání staveniště, soulad provádění stavby s požadavky dotčených orgánu vydaných v rámci stavebního řízení, popř. veškerou úřednickou činnost spojenou s komunikací s dotčenými orgány a samotným stavebním úřadem.

Odborné vedení stavby lze rozdělit do několika druhů, tak aby průběh realizace stavby splňoval požadavky stavebního zákona. Specifikace jednotlivých činností je dána stavebním zákonem.

Pozice

Jedná se o stálou pozici na stavbě, k řádnému uskutečnění stavby. Dle stavebního zákona může stavbu provádět jen zhotovitel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

U staveb, které může stavebník provádět svépomocí, musí zajistit stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Stavební dozor zajišťuje stavbu “svépomocí” v souladu s požadavky stavebního zákona.

Technický dozor vám poslouží v případě realizace stavby jedním – generálním dodavatelem. Jedná se o obdobnou pozici jako Stavební dozor, který ovšem kontroluje průběh realizace stavby, prováděné jedním dodavatelem.

Autorský dozor projektanta ověřuje v průběhu výstavby soulad provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor poskytuje další servis k projektové dokumentaci poté, co je projekt vypracován, odevzdán a povolen.