Projektování staveb

Zabýváme se projektováním pozemních staveb všeho druhu

Projektování staveb

Zabývám se projektováním pozemních staveb všeho druhu. Nabízím zpracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně 3D modelů staveb, cenových kalkulací či podrobných položkových rozpočtů stavby.

Odborné vedení

Odborným vedením realizace stavby se rozumí způsob a postup provádění stavby, které zajistí soulad s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací.

Inženýrská a poradenská činnost

Kromě projektování pozemních staveb se zabývám také inženýrskou činností a technicko-ekonomickým poradenstvím. Vaše stavební plány tedy nejen zpracuji do komplexní projektové dokumentace, ale postarám se i o veškeré činnosti s tím spojeny.

Zabývám se projektováním pozemních staveb všeho druhu:

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Rekreační objekty
 • Administrativní budovy
 • Průmyslové objekty – sklady, výrobní haly
 • Zemědělské stavby
 • Restaurační zařízení
 • A jiné

Nabízím zpracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně 3D modelů staveb, cenových kalkulací či podrobných položkových rozpočtů stavby.

Při projektování staveb se zabývám především kvalitou a designem navrhovaných staveb, ale také např. ekonomickou stránkou stavby. Při navrhování stavby hraje roli spoustu faktorů, které je nutné zohlednit tak, aby vznikl optimální návrh stavby, odpovídající požadavkům klienta.

Stupně projektové dokumentace

Existuje několik druhů, resp. stupňů projektové dokumentace staveb, které se od sebe liší obsahem i rozsahem, s ohledem na druh stavebního řízení dle typu stavby. Skladbu a formu jednotlivých dokumentací upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb. stavebního zákona. Nabízím samozřejmě zpracování kteréhokoliv stupně PD:

 • Studie stavby (architektonická studie)
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP/DOS)
 • Dokumentace pro společné povolení (DUSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení (DSPS)
 • Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
 • Dokumentace bouracích prací

Studie stavby je nejjednodušší forma projektové dokumentace. Jejím cílem je ukázat zákazníkovi základní koncept stavby – dispozice, tvar, vnější vzhled, popř. základní materiálové a konstrukční řešení plánované stavby. V rámci studie je možné necenit hrubou kalkulaci dle cenových ukazatelů ve stavebnictví, na základě plochy či objemu stavby.

Díky počítačové technice, už v rámci studie, je možné připravit několik variant barevného a materiálového řešení stavby, s osazením objektu do terénu, včetně zpevněných ploch a dalších úprav okolí stavby.

Nabízím také zpracování několika stupňů 3D vizualizací, která zahrnuje:

 • Základní 3D model – ukázka tvarosloví objektu a umístění stavby na předmětném pozemku
 • Architektonická vizualizace – ukázka stavby v realistickém zobrazení s umístěním navrhované stavby do fotografií z místa stavby
 • průchody a průlety vnějšími i vnitřními prostorami stavby

Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení musí poskytnout dostatečný podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu a dotčených orgánů o zastavění a umístění navrhované stavby do předmětného pozemku v dané lokalitě. Tento typ dokumentace řeší především základní umístění stavby s napojením na dopravní či technikou infrastrukturu obce, základní výškové osazení stavby, vztahy k životnímu prostředí, zemědělskému půdnímu fondu, ochraně krajiny a přírody, požárním předpisům, dopravním a provozním podmínkám apod.

Tato projektová dokumentace navazuje zpravidla na stupeň DUR, resp. na vydané územní rozhodnutí. Dále je možné řešit stupně DUR a DSP ve společném řízení (DUSP). Obsahuje detailní konstrukční řešení stavby, prostorové uspořádání, materiálové specifikace stavby, základní výpisy prvků apod. a musí být v souladu s požadavky, které se týkají veřejných zájmů, norem ČSN a příslušných vyhlášek (dopravní, energetické, protipožární, hygienické, provozní a další podmínky).

Jedná se o detailněji zpracovanou dokumentaci, jež navazuje na stavební povolení, a která obsahuje detailní technické řešení stavby. Specifikuje detailněji jednotlivé materiály, výpisy prvků, položkový rozpočet včetně výrobců a materiálů. Z hlediska výkresové dokumentace je rozšířena o technické a konstrukční detaily atd. DPS také slouží jako podklad pro stavební dozor, který na jejím základě kontroluje kvalitu a správnost provedení stavebních prací. Dále je podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby.

Tato dokumentace se zpracovává až po dokončení stavby a předkládá se ke kolaudaci. Zpravidla obsahuje změny oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby, ke kterým došlo v průběhu realizace stavby. Podle platné legislativy je každý vlastník nemovitosti povinen tuto dokumentaci mít k dispozici, a uchovávat ji pro případné další využití. Dokumentace skutečného provedení stavby zachycuje drobné změny a odchylky oproti původně schválené dokumentaci (DSP, DUSP) ve stavebním řízení. V případě větších změn je nutné vypracovat, již při realizaci stavby, dokumentaci změny stavby před dokončením.

Tato dokumentace se zpracovává již při realizaci stavby, v případě, že dojde k velkým změnám stavby (např. v dispozičním řešení, přestavbě či změně nosných prvků stavby, změně tvarosloví (vzhled) či objemových kapacit stavby, apod.), oproti původně schválené dokumentaci ve stavebním řízení. Tento druh projektové dokumentace je nutné, ještě před zaháním kolaudačního řízení, nechat opětovně schválit stavební úřadem, s doložením všech nových stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury.  Jedná se v podstatě o nové stavební řízení, jež je zahájeno při realizaci stavby, pro vydání nového povolení stavby.

Dokumentace bouracích prací se v některých situacích zpracovává ještě před dokumentací pro stavební či společné povolení, anebo bývá její součástí – konkrétně v případech, kdy je před zahájením stavby nutná demolice stávajícího objektu. Stejně jako ostatní projektové dokumentace má i tato svá specifika. Mimo jiné musí řešit bezpečnost práce při bouracích pracích nebo ekologickou likvidaci odpadu.