Inženýrská a poradenská činnost

Kromě projektování pozemních staveb se zabýváme také inženýrskou činností a technicko-ekonomickým poradenstvím.

Projektování staveb

Zabývám se projektováním pozemních staveb všeho druhu. Nabízím zpracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně 3D modelů staveb, cenových kalkulací či podrobných položkových rozpočtů stavby.

Odborné vedení

Odborným vedením realizace stavby se rozumí způsob a postup provádění stavby, které zajistí soulad s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací.

Inženýrská a poradenská činnost

Kromě projektování pozemních staveb se zabývám také inženýrskou činností a technicko-ekonomickým poradenstvím. Vaše stavební plány tedy nejen zpracuji do komplexní projektové dokumentace, ale postarám se i o veškeré činnosti s tím spojeny.

Kromě projektování pozemních staveb se zabývám také inženýrskou činností a technicko-ekonomickým poradenstvím. Vaše stavební plány tedy nejen zpracuji do komplexní projektové dokumentace, ale postarám se i o veškeré činnosti spojené s vyřízením souhlasů dotčených orgánů státní správy, komunikací s úřady, samotnou realizací stavby, dozováním stavby či kolaudací stavby.

Inženýrská činnost je především zajištění řízení postupu výstavby od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby až po předání stavby připravené k užívání. Nejde jen o získání územního rozhodnutí, stavebního či společného povolení a s tím související zajištění a koordinování stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení, ale také projednávání a posuzování stavebních záměrů, organizování výběrových řízení, kompletování dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nebo kontrolování úplnosti a funkčnosti staveb. Inženýrskou činnost jsem schopen zajistit pro malé i velké pozemní stavby ve všech fázích od posouzení záměru po uvedení do užívání.

Jen v rámci stavebního řízení, před vydáním územního rozhodnutí, stavebního či společného povolení, je nutné v rámci dokladové části projektu zajistit spoustu stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

Základní stanoviska a vyjádření

 • závazné stanovisko odboru územního plánování obce
 • závazné stanovisko krajské hygienické stanice KHS
 • závazné stanovisko hasičského záchranného sboru HZS
 • závazné stanovisko odboru dopravy obce
 • vyjádření majetkového odboru
 • závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí – odpadové hospodářství, ochrany ovzduší, vodoprávního úřadu, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany památkové péče, zeleně, a jiné
 • vyjádření archeologického ústavu + oznámení o zásahu do terénu
 • vyjádření povodí
 • vyjádření Policie české republiky (pro komunikační napojení a přípojky inženýrských sítí)
 • vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury (pro komunikační napojení a přípojky inženýrských sítí)
 • rozhodnutí odboru dopravy pro komunikační napojení a umístění přípojek inženýrských sítí
 • vyjádření k existenci sítí správců inženýrských sítí
 • vyjádření souhlasů se stavebním záměrem správců inženýrských sítí (E.GD, CETIN, INNOGY, ČEZ, VODOVOD, KANALIZACE, T-MOBILE, VODAFONE, a další)
 • souhlasy majitelů sousedních pozemků

U větších staveb:

 • Závazná stanoviska Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství – např. ochrana přírodních zdrojů a EIA, ochrana ovzduší, a další
 • Posouzení vlivu stavby na EIA a NATURA
 • Závazné stanovisko státní energetické inspekce SEI
 • Závazné stanovisko Ministerstva obrny ČR
 • Zpravování měření hluku v dané lokalitě a tím navazující Hluková stude pro potřeby vydání závazného stanoviska krajské hygienické stanice KHS
 • A jiné…..